Voorwaarden


Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Klant
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met DPG Media via een door de DPG Media geëxploiteerde webwinkel.

Zakelijke Klant
Een Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

DPG Media
DPG Media, haar directe of indirecte dochterondernemingen en deelnemingen, waar Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, De Twentsche Courant Tubantia, PZC, BN DeStem, De Gelderlander en de Stentor onderdeel van uitmaken.

Overeenkomst
Een overeenkomst op afstand die in het kader van een door DPG Media geëxploiteerde website tot stand komt met een Klant waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Webwinkel
Alle websites van DPG Media die een webwinkelfunctie hebben indien en voor zover op die websites geen afwijkende verkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Algemene Voorwaarden
Deze algemene verkoopvoorwaarden webwinkels.

Artikel 2 - DPG Media

DPG Media
Vestigings- & bezoekadres:
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

KvK-nummer: 34.17.29.06
BTW-identificatienummer: NL810828662B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DPG Media en alle overeenkomsten op afstand tussen de Klant en DPG Media. Met het sluiten van de Overeenkomst verklaart de Klant zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
3.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen DPG Media en de Klant worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
3.3 DPG Media behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de site van de Webwinkel. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten op afstand, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Een aanbod van DPG Media is geldig gedurende de op de Website aangegeven termijn, c.q. de termijn zoals in de aanbieding uitdrukkelijk vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een adequate omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als DPG Media gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DPG Media niet.
4.3 Indien blijkt dat de totstandkoming van de overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DPG Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de condities c.q. overeengekomen prijs aan te passen op basis van de juiste gegevens.
4.4 De Klant onderkent dat aan zijn hoedanigheid op basis van de wet soms vereisten kunnen worden gesteld, die het DPG Media beletten om uitvoering te geven aan door de Klant verstrekte opdracht (bijvoorbeeld het verbod op alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar).

Artikel 5 - De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het instemmen met c.q. voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DPG Media/uw dagblad onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DPG Media is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DPG Media passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal DPG Media daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 DPG Media kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DPG Media op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 DPG Media zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van DPG Media waar de Klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant eventueel van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. eventuele vereisten voor opzegging van de Overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
e. de overige wettelijk verplichte informatie die bij Koop op afstand na bestelling aan klanten dient te worden verschaft.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5.7 DPG Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan DPG Media bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DPG Media retourneren, conform de door DPG Media verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
6.3 Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Het ontbindingsrecht geldt niet indien DPG Media met uitdrukkelijke toestemming van de Klant al is begonnen met de levering van de dienst voordat de periode van 14 is verstreken.
Gebruik maken van het herroepingsrecht:
6.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door DPG Media bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan gebruik maken van het op de Website beschikbare modelformulier Herroeping/ontbinding.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.
7.2 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal DPG Media dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
7.3 DPG Media is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door of namens de Klant aan de verpakking of het product ontstaat. De terugzending geschiedt derhalve voor risico van de Klant.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 DPG Media kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover hiervoor een wettelijke uitzondering geldt. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DPG Media dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt thans voor producten:
a. die door DPG Media tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.
8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt thans voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
8.4 DPG Media is gerechtigd Zakelijke Klanten uit te sluiten van het herroepingsrecht.

Artikel 9 - De Prijs

9.1 Indien er sprake is van een aanbod met een beperkte geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten gedurende de genoemde termijn niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in overheidsheffingen c.q. btw-tarieven. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
9.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1 DPG Media staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1 DPG Media zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan DPG Media kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal DPG Media geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levertijd in reguliere gevallen langer dan 30 dagen duurt, heeft de Klant die geen Zakelijke Klant is de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijke ontbinding terugbetaald aan de Klant.
11.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DPG Media tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

12.1 De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een daartoe overeengekomen opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 - Betaling

13.1 De Klant dient de betalingen aan DPG Media te voldoen volgens de in de bestelprocedure op de Website genoemde methoden. In geval er sprake is van een mogelijkheid van betaling op factuurbasis dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.
13.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DPG Media te melden.
13.4 In geval van wanbetaling door de Klant is de Klant van rechtswege in gebreke en is de Klant behoudens wettelijke beperkingen, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van incasso zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Klant.
13.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.6 In de in lid 4 en 5 genoemde gevallen heeft DPG Media voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van DPG Media vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
13.7 Zolang Klant geen volledige betaling heeft verricht blijven de geleverde producten eigendom van DPG Media.

Artikel 14 - Klachtenregeling

14.1 De Klant is zelf verantwoordelijk om het geleverde product en/of de diensten kort na ontvangst te inspecteren.
14.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DPG Media, nadat de Klant de eventuele gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Indien er geen sprake is van tijdige reclamering, vervalt elke aanspraak van de Klant ten aanzien van DPG Media ter zake, onverlet de toepasselijkheid van eventuele geldende garantiebepalingen.
14.4 Bij DPG Media ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DPG Media binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.5. Indien DPG Media de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten gerepareerd, vervangen of vergoed.
14.6 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of de dienst.
14.7 Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 15 - Derden

15.1 DPG Media is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben gebruik te maken van derden.

Artikel 16 - Overmacht

16.1. In geval van overmacht is DPG Media niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade bij de Klant.

Artikel 17 - Privacy

17.1 De door de Klant aan DPG Media verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het privacybeleid van DPG Media is te vinden op www.dpgmedia.nl/privacy

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

18.1. Indien sprake is van aansprakelijkheid bij toerekenbare niet-nakoming door of vanwege DPG Media ten opzichte van een Klant die geen Zakelijke Klant is wordt aangesloten bij hetgeen daaromtrent bepaald is de Nederlandse wet.
18.2 Indien en voor zover er sprake is van een Zakelijke Klant geldt de aansprakelijkheidsregeling, zoals hieronder uiteengezet.
18.3. De totale aansprakelijkheid van DPG Media jegens een Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
18.4. Aansprakelijkheid van DPG Media jegens een Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
18.5. Buiten de in artikel 18.3 genoemde gevallen rust op DPG Media jegens een Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 18.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DPG Media.
18.6. De aansprakelijkheid van DPG Media jegens een Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Zakelijke Klant DPG Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DPG Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DPG Media in staat is adequaat te reageren.
18.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant c.q. de Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DPG Media meldt.
18.8. De Zakelijke Klant vrijwaart DPG Media voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Zakelijke Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DPG Media geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de Zakelijke Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 19 - Diversen

19.1 De Klant is gehouden de eventuele van toepassing zijnde gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. DPG Media is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die inlogt op de Website ook daadwerkelijk een Klant van DPG Media is. Klant dient DPG Media op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. DPG Media heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
19.2 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van een gesloten Overeenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal DPG Media deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.
19.2 Op deze Algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen DPG Media en de Klant waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.